درس مهندسي نرم افزار از اولين هفته بعد از تعطيلات نوروز (15 فروردين) برگزار مي گردد: دوشنبه ها 12-15 و چهارشنبه ها 13-16. هر دو جلسه به صورت ثابت در هفته هستند.