قابل توجه دانشجويان درس پروژه

دانشجويان ذيل به اساتيد پروژه مراجعه نمايند

با توجه به تكميل ظرفيت برخي اساتيد درس پروژه، دانشجويان به شماره دانشجويي ذيل به اساتيد اعلام شده مراجعه نمايند:

 

استاد شكفته:

9014231021

9014231011

8914231115

8914231002

9014231117
9014231130
9024231136
9014231161
 

 

استاد برادران:

8944231004

9014231044

9014231089

9014231088

9014231057
9014231095
9014231112
9014231133
9014231138

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب