اخبار - اخبار گروه گرافيك

مطالب:

قابل توجه دانشجويان گرافيك درس ترسيمات هندسي استاد كاري

اطلاعيه مهم در فايل پيوست را مطالعه كنيد

زمان امتحانات استاد كاري

نمونه سوالات ترسيمات هندسي استاد كاري

جلسه انجمن گرافيك

تشكيل جلسه اعضاي انجمن علمي گرافيك:

اطلاعيه پروژه و كارآموزي گروه گرافيك

كليه دانشجوياني كه پروژه نهايي و كارآموزي آنها ناتمام است جهت تعيين وضعيت خود در تارخ يكشنبه 31 فروردين 93 ساعت 13 الي 15 به دفتر مدير گروه مراجعه نمايند.

امتحان درس چاپ ماشين

امتحان درس چاپ ماشين دوشنبه 1 ارديبهشت 93 ساعت 13 در ساختمان شماره2 (شانديز)با حضور استاد فلفلاني برگزار خواهد شد. ((( عدم حضور به منزله حذف درس و ثبت نام مجدد خواهد بود )))

قابل توجه دانشجويان درس ترسيمات هندسي استاد كاري

جهت اطلاع از امتحان مجدد درس ترسيمات هندسي به كليلك نماييد...

جلسه انجمن گروه گرافيك

كنسلي كلاس سه شنبه استاد جهانمرد

كلاس سه شنبه مورخ 21 آبان 92 استاد جهانمرد تشكيل نميشود.

درس پروژه نهايي گروه گرافيك

دانشجويان ترم 4 گرافيك پنجشنبه 11 مهر 92 ساعت 13 در دانشگاه واحد كوثر براي درس پروژه نهايي حضور داشته باشند .(جهت هماهنگي ساعت و استاد مربوطه )

جلسه دفاعيه پروژه نهايي با استاد وفادارنيا

جلسه دفاعيه پروژه نهايي با استاد وفادارنيا :

قابل توجه دانشجويان پروژه نهايي استاد وفادارنيا

ارائه و دفاعيه پروژه روز دوشنبه 10 تير 92 ساعت 9 صبح در محل دانشگاه (ساختمان كوثر)

زمان امتحان چاپ ماشيني دانشجويان گرافيك استاد فلفلاني

به اطلاع دانشجويان درس چاپ ماشيني استاد فلفلاني ميرساند زمان برگزاري امتحان كتبي اين درس يكشنبه 12 خرداد 1392 در محل ساختمان شماره يك(مشهد-وكيل آباد8)برگزار مي گردد.

زمان كارگاه فيزيك نور و عكاسي استاد لطفي

كارگاه فيزيك نور و عكاسي استاد لطفي براي گروه هاي زير در تاريخ اعلام شده برگزار ميگردد :

جبراني زبان پيش استاد اسمي

/5  (تعداد کل رکوردها:69)